28 Mrt

Het nieuwe zorgen

Het-nieuwe-zorgen

Nu de centrale overheid per 1-1-2015 haar taken heeft overhevelt naar haar lagere overheden (gemeentelijk niveau) met daarbij een budget korting van maar liefst 40%, houden wij ons hart vast aangaande de kwaliteit alsook de kwantiteit van de zorg. Gelukkig verandert er in 2015 nog niet echt veel, immers iedereen behoudt namelijk het recht op zijn huidige zorg. Maar dat is geen garantie dat er niets verandert (recentelijk werd bekend dat Thebe Thuiszorg failliet ging en met recht maken wij ons zorgen over deze uitdaging in 2016.
Het moet gezegd de gemeente Hilvarenbeek heeft haar nieuwe uitdaging voortvarend opgepakt en heeft het afgelopen jaar gebruikt om haar verantwoordelijkheid opgepakt en is bijzonder actief geweest om organisaties, zowel professionals als vrijwilligers, rond de tafel krijgen en te anticiperen op het hetgeen wat er nu op ons af gaat komen.

Het-nieuwe-zorgenIn dat kader is de documentaire die zorgverlener Thebe recentelijk over Bram Heeren maakte een eyeopener voor wat betreft aanbod en het hebben van de regie over je eigen leven, een combinatie van mantelzorg, buddy hulp en professionele ondersteuning.
Dankzij zijn Persoon Gebonden Budget ook wel genaamd PGB en positieve levenshouding, mondigheid en waardering voor zijn directe omgeving, maakt dat Bram ondanks zijn ernstige beperking toch nog volop kan geniet van het leven.
Door gebruik te maken van de Social media (Facebook) kwam Bram in contact met zijn Buddy, waarmee hij uitstapjes maakt. Door een goede verhouding met zijn buren, die op afroep hand en spandiensten verrichten, kan Bram overdag, zelfstandig, in zijn vertrouwde omgeving vertoeven.
Door in overleg te gaan met Thebe, gaat Bram nu een paar keer jaar bij hen logeren in Goirle, waar hij alle zorg en aandacht krijgt die hij nodig heeft. Met name om zijn vrouw wat te ontlasten qua zorg druk.

Relatieve schaarste maakt inventief en gedwongen door een progressieve ziekte, maakt dat Bram keuzes in zijn leven moet maken. Bram ziet in dat zijn zorgvraag een zware claim legt op zijn partner, familie, vrienden en dat zijn partner daardoor overvraagd kan worden en neemt maatregelen.
Door zijn zorgvraag dus te verdelen en door zelf de regie te nemen, door te geven en te nemen, maakt dat er dus echt wat te kiezen valt. Hierdoor kan Bram en zijn familie, ondanks al zijn misère, een goed leven kan leiden.

Niet iedereen is natuurlijk zo mondig als Bram. Maar U als persoon die ondersteuning nodig heeft, moet weten dat er veel mogelijk is, door zelf of met hulp van andere de touwtjes in handen kan houden .
Als belangen vertegenwoordiger waken wij ervoor dat de gemeente haar beleidsverantwoordelijkheid neemt en dringen wij via o.a. het WMO overleg aan op de kwaliteit van zorg en met name het recht van U om zelfstandig de regie te houden over uw eigen leven

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met ons secretariaat.
Bekijk hier “het nieuwe zorgen” volgens Bram Heeren. (Bestuurslid SPG-Hilvarenbeek).

 

09 Jan

Participeren in Hilvarenbeek.

LOGO2015-def_klein

S.O.K. Inspiratie Café, zondag 8 maart 13:00 uur tot 15:00 uur in de Gouden Carolus.

Een groot aantal mensen in Nederland werkt niet. Bijvoorbeeld als ze door ouderdom, ziekte, een psychische of lichamelijke beperking of vanwege sociale omstandigheden niet in staat zijn om arbeid te verrichten. Een deel hiervan is echter prima in staat om te werken en  wil ook graag deelnemen in het arbeidsproces. Dit betreft honderdduizenden mensen die door een kleine handicap of door een  bepaalde levensloop vaak buiten beeld blijven voor reguliere functies en een achterstand ervaren op de arbeidsmarkt. Het inzicht dat dit  een onwenselijke situatie is, groeit. Menselijk kapitaal blijft onbenut en veel individuele levensloopbanen onvervuld.

LOGO2015-def_kleinGelukkig is in Nederland een omslag gaande naar een meer participatieve arbeidsmarktcultuur. Steeds meer is de verwachting dat  iedereen deelneemt aan het arbeidsproces. Tegelijkertijd wordt het beleid aangepast om arbeidsmarktdeelname te stimuleren en aan  de kant zitten te ontmoedigen. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat er kansen liggen bij het opbouwen van een diverse werknemerspopulatie en  mogelijk in de toekomst alle talent nodig hebben, maar ook arbeidsvermogende zullen zich actiever op de arbeidsmarkt moeten gaan bewegen. Er is een toenemend bewustzijn van organisaties om aan  inclusief ondernemen te doen. Er zijn talloze succesvolle  voorbeelden van organisaties met betrekking tot plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Informatie die publiekelijk beschikbaar is voor organisaties  die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in willen  zetten blijft vooral bij feitelijke informatie, ervaringen van  organisaties worden niet of nauwelijks beschreven. Met het S.O.K. Inspiratie Café tracht het Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek een start te maken om zowel werkgevers als werknemers te inspireren tot een maatschappelijke weerspiegeling in het arbeidsproces. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen zijn loyaal, betrokken, gedreven en dragen bij aan een positief resultaat in het werkproces, daarnaast creëert een goede maatschappelijke afspiegeling binnen het bedrijf een hoge en positieve betrokkenheid van klanten. Door met elkaar van gedachten te wisselen willen we de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking agenderen, vaststellen en delen. Door het  vaststellen en delen van de aanpakken en beste ervaringen  kan een succesvolle instroom bij bedrijven in Hilvarenbeek en omgeving gemakkelijker gerealiseerd worden. Het S.O.K. Inspiratie Café de start van lokaal inclusief ondernemen.

In 2013 waren er rond de 236.000 mensen met een Wajong uitkering. Ongeveer 391.000 mensen zaten in de WWB en er waren rond  de 102.000 mensen die via de WSW werkten.  Begripsbepalin g    Tot de doelgroep van de Participatiewet horen mensen met  arbeidsvermogen die aangewezen zijn op een uitkering en/of  ondersteuning van de gemeente. Dit zijn mensen die voorheen aangewezen waren op de Wet Werk en Bijstand (WWB)- uitkering, een Wajong-uitkering of via de Wet Sociale Werkplaats  (WSW) werkten. Over de invulling van de Participatiewet heeft  het kabinet nadere afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord.    In april 2013 werd in het Sociaal Akkoord overeenstemming  bereikt over het onderwerp om meer mensen met een  arbeidshandicap aan het werk te krijgen. Het bedrijfsleven moet  in 2014 al 5.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan  het werk helpen. In 2026 zullen er door het bedrijfsleven in  totaal 100.000 arbeidsplekken voor mensen met een  arbeidsbeperking  gecreëerd  zijn. Indien eind 2015 blijkt dat deze  ambitie niet wordt gehaald, komt er een quotumregeling. De  overheid staat garant voor in totaal 25.000 nieuwe  arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

S.O.K. Inspiratie Café, Participeren in werk. Met live muziek van Bjorn van de Doelen (oud profvoetballer PSV) en Ruud v.d. Boogaard.

 

 

 

Tot ziens op 8 maart in de Gouden Carolus……..