Visie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen is opgericht in 1994 door de heer Cees van Helvert (1939 - 2009). Een man die vond dat mensen met een extra uitdaging zelf de regie over hun eigen leven dienen te voeren. Cees voorzag dat op het moment dat de toenmalige GAK-regelingen overgingen naar de lokale overheden er meer vrijheden en inspraak zou komen voor mensen met een extra uitdaging om de leiding te nemen in de regie van hun eigen leven.

Een belangrijke reden om op dat moment een stichting in het leven te roepen om samen, met andere mensen met een extra uitdaging, een stem te krijgen en in gezamenlijkheid invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid van de gemeente Hilvarenbeek.

In 1994 werd oude GAK-regelingen omgezet naar de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg). De centrale overheid gaf hiermee lokale overheden de mogelijkheid om dichter bij de mensen de zorg te regelen, maar ook kregen burgers hierdoor meer invloed op het beleid omtrent zorg en hulpmiddelen. De stichting heeft sinds 1994 op een positieve wijze haar invloed uitgeoefend op dit gemeentelijk Wvg-beleid. Mede hierdoor is in de gemeente Hilvarenbeek in tijden van de Wvg een ruimhartig beleid gevoerd.

In 2007 is de Wvg-regeling komen te vervallen en is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De Wmo is een wet met een andere insteek, het is namelijk een participatiewet, wat wil zeggen dat de gemeente meer maatwerk dient te leveren. Immers, standaard oplossingen zoals de oude GAK en Wvg regelingen vaak voorschreven voldeden vaak ruim onvoldoende en leverden hierdoor geen bijdrage aan de zelfredzaamheid van de burgers met een beperking. Daarnaast zou de Wmo zorgdragen dat meerdere burgerpartijen betrokken zouden bij en invloed zouden hebben op het gemeentelijk beleid. Door meer individueel maatwerk en lokale invulling hoopten de overheden tevens een flinke besparing te kunnen realiseren, dit was toen en is nog steeds in ogen van vele noodzakelijk gezien de dubbele vergrijzing die ook in Hilvarenbeek snel groeit.

De invoering van de Wmo in 2007 en de toenemende vergrijzing waren voor het SPG aanleiding om meerdere partijen die nog niet vaak samenwerkte bij elkaar te brengen in het project "ouderenproof". SPG bracht door dit project de partijen Kbo Hilvarenbeek, Kbo Diessen en Stichting Welzijn Hilvarenbeek bij elkaar. Uit dit project is de toenmalige Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek ontstaan, tegenwoordig Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH). Daarnaast was het project "ouderenproof" een mooi testproject voor het starten met de Wmo Participatieraad. Samen met de toenmalige wethouder C. van Mol heeft het SPG ook hierin de eerste stappen gezet.

Tot september 2013 is het participatieverhaal (Wmo) vooral een onderwerp geweest bij zorgvragers, zorgverleners, cliëntenorganisaties en overheden. Sinds de troonrede van dat jaar waarin koning Willem Alexander opriep tot een participatie samenleving is de aandacht voor deze maatschappelijke ontwikkeling die al in 1994 was ingezet tot een status van maatschappelijk belang gekomen. Diverse partijen willen realiseren zich nu het belang van de Wmo en willen meepraten.

Dat meerdere partijen meepraten over de Wmo is een ontwikkeling die het gehandicaptenplatform van harte toejuicht. Waar we wel voor moeten waken is dat het vooral de mensen die een beroep doen op de Wmo meepraten, zij moeten namelijk de regie over het eigen leven verkrijgen en behouden. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo.

Ondanks dat de overheden via de Wmo ook trachten de kosten in de hand te houden zijn wij van mening dat de Wmo beleid ook volop kansen kan en dient te bieden aan mensen met een beperking. Het voeren van eigen regie, het maken van eigen keuzes zijn naar onze mening de belangrijkste uitgangspunten. Wij vinden dat de zelfredzaamheid van mensen met een beperking vergroot moeten worden en dat de maatschappij ook op die zelfredzaamheid een beroep mag doen, echter alleen als diezelfde maatschappij zich ook openstelt zodat iedereen gebruik kan maken van de maatschappelijke pijlers die de zelfredzaamheid ondersteunen en ontwikkelen. Mensen met een beperking moeten de kans krijgen om volwaardig te participeren in de maatschappelijke pijlers als scholing, arbeid en ontspanning. Hierdoor krijgen zij de kans zich te ontwikkelen in de zelfredzaamheid en het creëren van een sociaal netwerk.

De Wmo vraagt maatwerk en wederkerigheid van iedereen in de maatschappij, niemand kan hiervan worden uitgezonderd. Als stichting willen wij er zorg voor dragen dat de randvoorwaarden van zelfredzaamheid, maatschappelijk participatie en het voeren van een eigen regie op alle aandachtsgebieden op de maatschappelijk kaart worden geagendeerd.

Onze visie is dat mensen met een extra uitdaging volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij zonder enige hindernis te ervaren in scholing, arbeid, sport, vrijetijd en het verkrijgen van de juiste ondersteuning.